Etsi: 
   
TUKI RY
Tuki ry:n tiedotteet
Tuki ry:n säännöt
Etusivu > Tuki ry > Tuki ry:n säännöt
« Edellinen | Seuraava »

Tuki ry:n säännöt

OURAN PARTIOLAISTEN TUKI ry:n säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Ouran Partiolaisten Tuki ry on nimenä yhdistykselle, jonka kotipaikka on Merikarvian kunta ja kieli suomi.

2§ Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toimintatavat
Yhdistyksen tarkoituksena on partiotoiminnan edistäminen ja kehittäminen, erityisesti Ouran Partiolaiset ry nimisen partiolippukunnan tukeminen taloudellisesti ja aatteellisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee toiminnallisesti ja taloudellisesti Ouran Partiolaisten toimintaa, hankkii ja ylläpitää partiokalustoa ja leirialueita lippukunnan käyttöön, järjestää kokoontumisia ja vapaa-ajan harrastustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintansa tukemiseksi tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta.

Yhdistys voi ottaa vastaan toimintansa tukemiseksi testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia sekä toimeenpanna juhlia, arpajaisia sekä rahankeräyksiä, asianmukaisen luvan saatuaaan.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Partiolippukunta Ouran Partiolaiset ry:n jäsenten vanhempia, muita partiotyön ystäviä ja muitakin, joita partiotoiminta kiinnostaa.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jotka haluavat kannattaa yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus päättää varsinaiseksi ja kannattajajäseneksi hyväksymisestä.

4§ Jäsenmaksu
Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän vapaaehtoisen vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen maksaa kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää hallitus.

5§ Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

6§ Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään ( 3-7 ) jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi ( 2 ) kalenterivuodeksi. Yhdeksi hallituksen jäseneksi pyritään valitsemaan Partiolippukunta Ouran Partiolaiset ry:n lippukunnanjohtaja tai muu k.o. lippukunnan esittämä edustaja.

Hallitus voi ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan hallituksen ulkopuolisista henkilöistä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien on paikalla.

Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

Yhdistys voi asettaa hallituksen avuksi toimikuntia.

7§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
- valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan.
- toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset sekä hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa.
- laatia yhdistyksen kevätkokoukselle vuosikertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä talousarvio tulevalle vuodelle.

8§ Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja joku hallituksen jäsen yhdessä.

9§ Tilikausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja hallituksen vuosikertomus tulee jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Vuosikokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen esityslista
- Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien kertomus
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuussa. Tässä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään kokouksen asialista
- Vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 6 §:n rajoissa ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
- Valitaan kokouksen hyväksymät toimikunnat ja toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§ Ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous pitää sitä aiheellisena

12§ Kokouskutsu
Kokouskutsun yhdistyksen kokouksiin toimittaa hallitus kirjeellä tai sähköpostilla jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

13§ Äänet
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenelle yksi ääni, jota hän voi käyttää vain henkilökohtaisesti

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä paitsi yhdistyslaissa ja sääntöjen 15 ja 16 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Pöytäkirjat
Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja vahvistaa. Sen lisäksi on kahden (2) kokouksessa läsnä olleen jäsenen se tarkastettava ja todettava oikeaksi.

15§ Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Muutoksen hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§ Yhdistyksen lakkauttaminen tai purkaminen
Jos yhdistys lakkautetaan tai päätetään purkaa, on sen varat ja muu omaisuus käytettävä johonkin partiotoimintaa tai toissijaisesti nuorisotoimintaa edistävään tarkoitukseen.

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouskutsussa on ilmettävä yhdistyksen purkaminen.

Purkamista on kannatettava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17§ Yhdistyslaki
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Merikarvialla 13.5.2009


Lauri Hakosalo Minna Seppälä-Kortessalo


Petri Hakosalo Karolina Hakala
Tätä sivua on muokattu viimeksi su 4.4.2010 klo 16:26 - Tulostettava versio
Ouran Partiolaiset • Lisätietoa evästeistä • Sivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy